Algemene Voorwaarden

Elizabeth Tours/PRD Tours

 1. We raden u met aandrang aan om steeds een goede reisbijstandsverzekering af te sluiten. U mag dit doen bij een verzekeringsmaatschappij naar keuze. Wij kunnen u helpen om een reisbijstandverzekering af te sluiten bij onze verzekeringsmaatschappij.
 2. Conform de Reiscontractenwet overhandigen wij u een bestelbon wanneer u een reis wenst te boeken. Op deze bestelbon vindt u onze algemene voorwaarden alsook info nuttige info over een eventuele annulatieverzekering en informatie over de benodigde paspoort- en visumformaliteiten. Ook lichten wij u in over eventuele benodigde inentingen en medische voorzorgsmaatregelen. U vindt hier meer informatie ivm medische voorzorgsmaatregelen voor uw reis. Na het correct invullen of verzenden van uw inschrijvingsformulier of bestelbon bevestigen wij schriftelijk uw bestelling. Het contract tot reisorganisatie ontstaat op het ogenblik dat de reiziger van de reisorganisator de schriftelijke bevestiging van de geboekte reis ontvangt. Nadien krijgt u een voorschotfactuur. Uw inschrijving is pas definitief als het juiste bedrag van het voorschot binnen de afgesproken termijn op de rekening staat.
 3. Na het ontvangen van uw bevestigingsmail, krijgt u 10 werkdagen de tijd om het juiste bedrag van het voorschot over te schrijven op de rekening van PRD Tours en zo uw inschrijving definitief te bevestigen. De precieze betalingsgegevens vindt u op de bestelbon die u ontvangt bij uw bevestigingsmail. Check ook steeds uw spam-inbox.
 4. Bij boeking dient er dus een voorschot betaald te worden. Het voorschot bedraagt 30 % van de reissom bij boeking. Indien de afreis binnen de 2 maanden na boeking is, bedraagt het voorschot minimaal 50 % van de totaalsom. Ook voor éénmalige promotiereizen bedraagt het voorschot de helft van de reissom. Indien u kiest voor een singletoeslag, moet deze ook steeds volledig worden voldaan bij boeking. Indien u een factuur wenst voor uw bedrijf, kunnen wij dit verstrekken. Wij vragen wel om dit bij boeking reeds te melden. Heeft u assistentie nodig of een ” special request ” ? Dan kan het zijn dat hiervoor kosten in rekening worden gebracht. Wij lichten u hierover vooraf zo goed mogelijk in.
 5. Het saldo van de reis betaalt u ten laatste een maand voor afreis. Hiervoor ontvangt u een eindfactuur, een 6-tal weken voor uw vertrek. U dient het saldofactuur te voldoen binnen de 10 werkdagen.
 6. Ten laatste zeven dagen voor uw afreis brengt PRD Tours u op de hoogte van de uurregelingen, de overstapplaatsen en aansluitingen. Eventueel ook het nummer van de door PRD Tours gereserveerde zitplaatsen worden bezorgd. De gegevens van de plaatselijke vertegenwoordiging van PRD Tours, of bij gebreke daarvan, de gegevens van de plaatselijke instanties waar de reiziger terecht kan conform art. 7 van de Reiscontractenwet worden dan ook vermeld. De termijn van zeven kalenderdagen voor afreis is niet van toepassing in geval van een laattijdig gesloten contract.
 7. Reizigers die hun reis wensen te annuleren na het versturen van een inschrijvingsformulier en voor betaling van het voorschot, kunnen dit kosteloos doen.
 8. Reizigers kunnen na hun definitieve inschrijving (dus na de betaling van hun voorschot) hun boeking wel niet meer kosteloos annuleren. Bij een definitieve inschrijving maakt PRD Tours immers kosten om uw reis vast te leggen. We raden reizigers daarom ook altijd aan een bijkomende annulatieverzekering af te sluiten. In die optiek aanvaarden we wel vervangende personen. Indien er dus een wachtlijst is of de annulerende persoon kan zelf een andere persoon aanbrengen, dan kan de oorspronkelijke deelnemer alsnog een deel van zijn inschrijvingsgeld recupereren. Eventuele bijkomende kosten (vb het vliegticket werd al geboekt maar de naamswijziging brengt extra kosten met zich mee) worden wel in mindering gebracht. Het geld wordt pas teruggestort wanneer een andere reiziger definitief en correct is ingeschreven. Dit wil zeggen, nadat de nieuwe reiziger het correcte bedrag overgemaakt heeft op de rekening van PRD Tours. De overdrager dient zo snel mogelijk en in ieder geval tijdig voor het vertrek PRD Tours over een eventuele overdracht in te lichten. Volgens art 12 van de Reiscontractenwet zijn de overdragende reiziger en de overnemer hoofdelijk gehouden tot de betaling van de totaalprijs van de reis en de kosten van de overdracht.
 9. Het vervoer van en naar de luchthaven in België, Nederland, Frankrijk of Duitsland (afhankelijk van welke luchthaven we u vertrekt) dient door de reiziger zelf geregeld te worden. We laten op tijd (minstens zeven dagen voor afreis) weten op welke luchthaven u moet zijn en hoe laat. Uiteraard kunnen wij in samenspraak met u vervoer regelen naar de luchthaven. Voor deze dienst kunnen we wel niet verantwoordelijk worden gesteld.
 10. PRD Tours kan op geen enkele manier aansprakelijk zijn voor diefstal van goederen van de reizigers.
 11. U onderneemt uw reis steeds op eigen risico, PRD Tours kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen. Reizigers van PRD Tours nemen geheel op eigen risico deel aan activiteiten georganiseerd door derden: vb. boottochten, citywalks en trackings. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend. De reisorganisator is ook niet aansprakelijk voor onvoorziene gebeurtenissen, zoals nieuwe reglementeringen of verordeningen ter plaatse, ongevallen, mechanische defecten , epidemieën, oorlog enz. Deze voorbeelden zijn niet uitputtend. Eventuele extra vervoers- of verblijfskosten die hiervan het gevolg zijn, kunnen voor rekening van de reiziger zijn.
 12. PRD Tours kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor daden of uitspraken die de deelnemers tijdens de reis doen die aanleiding kunnen zijn voor een gerechtelijke vervolging.
 13. Hoewel wij met de grootste zorgvuldigheid aandacht besteden aan onze website en brochures, zijn wij niet verantwoordelijk voor eventuele menselijke fouten, computerfouten of drukfouten op de website of in de brochure. Het reisaanbod in de brochure of op de website is steeds geldig zolang de voorraad strekt.
 14. Bij aanvang van de reis moeten de kandidaten in het bezit zijn van een geldig internationaal paspoort. Dit paspoort moet ten minste geldig zijn tot zes maanden na datum van terugkomst van de reis.
 15. Reizigers zijn zelf verantwoordelijk voor het in orde maken van hun visum voor Oeganda. Wij kunnen u hier wel in bijstaan maar wij nemen geen verantwoordelijkheid voor eventueel aan ons bezorgde foute informatie. Wanneer er bijkomende kosten volgen ten gevolge van aan ons fout verstrekte info, zijn de kosten nooit voor PRD Tours. De reisorganisator is in geen geval verantwoordelijk voor het al dan niet slagen van een visumaanvraag. Als u een inwoner bent van een ander land dan België, raden wij aan om contact te nemen met uw ambassade om navraag te doen naar de benodigde reisformaliteiten.
 16. PRD Tours is verantwoordelijk voor de goede uitvoering van het reiscontract, waarbij wij volop rekening houden met de verwachtingen die u als consument redelijkerwijs koestert op basis van de contractuele verplichtingen (conform art 17 van de Reiscontractenwet). Onvoorziene omstandigheden en/of overmacht (weersomstandigheden etc.) die het verloop van de reis beïnvloeden kunnen nooit verhaald worden op de PRD Tours. Wel rust er op de reisorganisator volgens art 18 van de Reiscontractenwet een bijstandsverplichting. Dit houdt in dat de PRD Tours verplicht is al het mogelijke te doen om de in moeilijkheden verkerende reiziger bijstand en hulp te verlenen. Voor zover de reisorganisator niet zelf de in het reiscontract voorziene diensten verleent, wordt zijn aansprakelijkheid voor stoffelijke schade en de vergoeding van de derving van het reisgenot samen beperkt tot tweemaal de reissom. De reisorganisator mag de reis wettelijk en zonder enige vorm van schadevergoeding annuleren in twee gevallen. Ten eerste indien het minimum aantal reizigers, voorzien in het contract en nodig voor de uitvoering van de reis niet werd bereikt en op voorwaarde dat de reiziger ten minste 15 kalenderdagen voor de vertrekdatum hiervan schriftelijk op de hoogte werd gebracht. Ten tweede wanneer de annulering het gevolg is van overmacht, waaronder overboeken niet is inbegrepen. Onder overmacht wordt verstaan abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die onafhankelijk van de wil van diegene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet konden worden vermeden.
 17. Wat de prijs betreft, mogen de in het contract vermelde prijzen volgens art 11 in de Reiscontractenwet niet worden gewijzigd, behalve in het geval van schommelingen in de vervoersprijs, de taksen of wisselkoersen. Wanneer de verhoging meer dan 10% van de totale prijs bedraagt, kan u als consument per aangetekend schrijven het contract zonder vergoeding opzeggen en heeft u recht op de onmiddellijke terugbetaling van de bedragen die u aan de reisorganisator heeft betaald. Tijdens de twintig dagen die aan het vertrek voorafgaan mag de prijs die oorspronkelijk in het contract werd vastgesteld in geen enkel geval (dus ook niet in geval van schommelingen in de vervoerprijs, taksen of wisselkoersen) nog verhoogd worden.
 18. De reiziger kan te allen tijde het contract geheel of gedeeltelijk verbreken. Indien de reiziger het contract verbreekt wegens een aan hem toe te rekenen omstandigheid, vergoedt hij de schade die de reisorganisator lijdt ten gevolge van de verbreking. De schadevergoeding wordt forfaitair bepaald en bedraagt ten hoogste eenmaal de prijs van de reis. De annulatiekost van vliegtuigbiljetten bedraagt steeds 100 % ongeacht de annuleringsdatum. Andere diensten hebben volgende annuleringsvoorwaarden: annulaties tot 60 dagen voor afreis zijn 25 % van de reissom verschuldigd. Annulaties die binnenkomen tussen de 60 en 30 dagen betalen 50 % van de reissom. Annulaties die gebeuren op minder dan 30 dagen tot de afreisdatum zijn 100 % van de reissom verschuldigd. Eventuele wijzigingen aan het reiscontract door de reiziger zijn mogelijk maar kunnen extra kosten met zich meebrengen.
 19. Bij het boeken van uw reis opteert u er dus best voor om een annulatieverzekering af te sluiten. Op grond van deze annulatieverzekering kunt u de kosten van de annulatie van uw reis terugbetaald krijgt onder de in deze annulatieverzekering opgenomen voorwaarden.

Onze verzekeringsmaatschappij kan u helpen met het afsluiten van een annulatieverzekering.